Tekniska ämnen

Vad är hybrid IT-hantering?

Illustration av IT-objekt med fokus på ett frågetecken

Översikt

Hybrid IT Management är ett enhetligt tillvägagångssätt för att hantera både moln och traditionell infrastruktur och tjänster. Företagen har gjort betydande investeringar i IT och hanteringsverktyg. Dessa investeringar kan inte slopas i en handvändning, men för att kunna konkurrera krävs ett snabbt införande av molnbaserade resurser, vilket skapar konkurrens om resurserna. Hybrid IT Management erbjuder integration av befintliga verktyg för hantering av äldre infrastruktur och molntjänster, vilket ger en lägre kostnad och lägre risk i arbetet med att förändra IT-verksamheten.

OpenText™ IT Operations Cloud produkterna ger heltäckande automatisering inom viktiga IT-funktionsområden - Service Management, Service Fulfillment, Service Assurance och Service Governance. Hybrid IT Management-lösningar innehåller den breda funktionalitet som krävs för att hantera användarinteraktioner samt provisionering, prestanda och tillgänglighet för dator-, nätverks- och applikationsresurser oavsett plattform - samt för att hantera efterlevnad, kvalitet, effektivitet och upplevelse av IT-tjänsteleveranser.

Läs mer om hybrid IT-hantering

Förenkla komplexiteten inom hybrid-IT och omvandla till en smidig, tjänstedriven organisation inom områdena Service Management, Service Fulfillment, Service Assurance och Service Governance.

Läs mer om detta

Hybrid IT-hantering

Vad är hybrid-IT?

Hybrid IT är den nuvarande verkligheten för företags IT-datorer där tjänster, applikationer, system, teknologier och resurser levereras från både lokala eller hyrda datacenter samt publika molnbaserade tjänster. De interna resurserna kan beskrivas separat som traditionella systemmiljöer och privata moln. Målet med Hybrid IT är att dra nytta av fördelarna med en förbättrad användarupplevelse och smidigare driftsättningar som publika moln erbjuder, i både traditionella och privata molnmiljöer, så att det bästa kostnadsalternativet kan erbjudas företagets användare på ett transparent sätt.

För vissa organisationer är definitionen av "hybrid IT" snävare och avser system som utnyttjar både offentliga och privata resurser samtidigt. Dessa hybridsystem har många fördelar, men de kräver ofta en särskild arkitektur och kan vara svårare att automatisera på ett effektivt sätt om man inte har rätt verktyg för hantering. Om organisationer använder sig av flera publika moln tillsammans med lokala resurser men inte skapar system som överbryggar dessa gränser, kan den typen av IT-strategi mer korrekt kallas "Multi-Cloud" i motsats till "Hybrid". Termen "Hybrid IT" har dock blivit så allmänt använd inom företag och IT-organisationer att ett företag kan använda "Hybrid IT" för alla varianter av moderna IT-tjänster, miljöer, resurser och deras verktyg.


Varför behöver vi hybrid IT-hantering?

Hybrid IT Management är en strategi som behövs för att minska kostnaderna och riskerna med att möta kraven från digital transformation (DX) på ett mer enhetligt sätt, eftersom DX levereras med en blandning av molnteknik och traditionell teknik som interagerar. Den använder en avsiktligt utformad mjukvara för IT-hantering som är utformad för att fungera konsekvent över hybrida IT-mål och miljöer, leverera tjänster som efterfrågas av verksamheten i den takt som verksamheten behöver, driva dem effektivt och ändamålsenligt under hela deras livscykel och styra deras användning för att upprätthålla säker drift och efterlevnad av alla IT-tjänster och anläggningar.

Hybrid IT Management-lösningar förenklar komplexiteten i att leverera IT-tjänster över helt hybrida, multi-cloud och lokala domäner och samtidigt effektivt driva dessa tjänster. Detta är ett specifikt tillvägagångssätt och en strategi för hanteringsverktyg, som måste återspeglas i IT-organisationen, personalen och deras processer (människor, processer, teknik). Om man inte hanterar komplexiteten i hanteringen av ett dynamiskt, mångsidigt och oförutsägbart hybrid-IT-landskap på ett effektivt sätt kan det minska IT-flexibiliteten och bromsa affärsinnovationen.


Att driva komplexiteten - flera verktygskedjor för verksamhetsstyrning

I takt med att de digitala tjänsterna blir fler och fler och fusioner och förvärv sker, utvecklar varje företag sitt eget unika fotavtryck och sin egen strategi för hanteringsverktyg. IT-infrastruktur- och driftteam implementerar hanteringsverktyg för varje underavsnitt av moln- och äldre miljöarbete, samtidigt som de skriptar integrationer för att länka dessa punkthanteringsverktyg till fungerande processarbetsflöden. Stora organisationer har insett de höga kostnader som är förknippade med att underhålla redundanta programvaruverktyg, finansiera och underhålla bräckliga integrationer och avsätta erfaren personal till verktygs- och integrationsövervakning.


Vilka är de tre metoderna för IT-hantering?

Det finns tre vanliga men skilda val som organisationer gör när de fastställer sin strategi för förvaltningsverktyg.

Den första riktningen är att välja en enda leverantör, vilket i stort sett befriar företaget från kostnaden för att skapa egna integrationer om deras nuvarande affärsanvändning täcks av en leverantörs monolitiska verktyg. Denna väg medför dock också kostnader och störningar i form av att alla befintliga hanteringsverktyg måste bytas ut under implementeringen, samtidigt som investeringen i allt automatiseringsinnehåll som skapats för att stödja de befintliga verktygen försvinner. Alternativen för IT-automatisering är nu begränsade till den leverantörens erbjudanden, tillsammans med deras stödda användningsfall och tillhörande integrationer. I framtiden, när verksamhetskraven utvecklas, kan det bli kostsamt att bygga eller anpassa innehåll för att stödja nya användningsfall och göra uppgraderingar till nya verktygsversioner mycket dyrare - vilket låser IT-organisationen till att fortsätta använda den nuvarande, anpassade versionen av verktygsuppsättningen.

Den andra metoden innebär att man köper många enskilda verktyg för punkthantering från en mängd olika leverantörer där varje verktyg har ett snävt fokus eller är specifikt för hybridmiljöer. Denna strategi kallas "best of breed" och kan leda till att man implementerar en mångsidig men fragmenterad uppsättning programvaruverktyg för att täcka företagets breda krav på IT-automatisering. Målet med denna strategi är att tillhandahålla den bästa automatiseringen för varje smalt krav, men det kan leda till att automatiseringsverktygen optimeras på den enskilda teammedlemsnivån i stället för att höja den övergripande IT-insatsen. I det här fallet kan dessutom de totala utgifterna för licenser för hanteringsprogramvara öka.

Den främsta utmaningen med en "best-of-breed"-strategi är behovet av att skapa och underhålla många separata verktyg-till-verktyg-integrationer som krävs för att sammanfoga dessa olika verktyg till halvautomatiserade processer. Eftersom dessa verktyg inte har en gemensam utvecklingsstrategi blir integrationen dessutom ännu mer komplicerad när data och automatiseringsinnehåll ska anpassas och samordnas för varje process. Det kommer att bli svårt att samordna data från flera olika leverantörer, vilket begränsar värdet av analys- och maskininlärningsfunktioner som finns i separata verktyg. Skriptbaserade integrationer blir sköra med tiden, eftersom verktygsrevisionerna hela tiden skiljer sig åt. Slutligen är det bara ett fåtal seniora, kunniga IT-personal som kan underhålla dessa integrationer.

Hybrid IT-hantering som ett tredje alternativ

Den tredje alternativa strategin representeras av en hybrid IT-hanteringsmetod. Här används en uppsättning beprövade lösningar för hantering av IT-drift på företagsnivå som kan integreras med och fungera parallellt med befintliga äldre verktyg och molnverktyg. Denna mellanväg gör att man undviker de störningar som en "riva upp och ersätta"-strategi skulle innebära, samtidigt som den ger möjlighet att använda breda, heltäckande automatiseringsvärdesflöden som minimerar störningar, maximerar IT-effektiviteten och minskar behovet av att skapa anpassade integrationer.

För att lyckas med hybrid IT-hantering krävs en konsekvent affärsprocess och ett samarbete mellan olika ledningsgrupper som arbetar i olika silos. Olika team kommer att ha olika mål och mätningar som styr deras åtgärder, men de kan arbeta bättre tillsammans när de använder en gemensam uppsättning hanteringsverktyg. Avsikten är inte att tvinga fram en sammanslagning av molnteam, utan att standardisera hur automatisering fungerar i varje silo, vilket möjliggör en konsekvent affärssystemsstrategi för IT. På så sätt kommer en hybrid IT-hantering att bidra till att driva på kulturella förändringar och teknisk utveckling inom IT.

Ett viktigt värde med hybrid IT-hantering är möjligheten att se processer på ett mer abstraherat sätt. När IT använder en hybridprocess för att skapa tjänster som är anpassad till affärsarkitekturen kan verktyg och teknik ändras eller införas efter behov och bli utbytbara byggstenar i en välfungerande verktygskedja. Detta gör att automatiserat innehåll och arbetsflöden kan utnyttjas av olika team, vilket gör att bästa praxis kan delas och tillämpas inom olika delar av IT-organisationen. På så sätt gör en hybrid IT-hanteringsstrategi det möjligt att använda en enda verktygsuppsättning för att stödja team som ansvarar för olika tekniker på olika mognadsnivåer - och låta varje team utvecklas i sin egen takt mot nya tekniker - utan att behöva göra om ramverket för automatiserad hantering.


Vilka viktiga IT-utmaningar hanterar Hybrid IT Management?

  • En mångfald av leverantörer ökar friktionen i interaktionen mellan användare och IT
  • Ett stort antal olika service- och resursförfrågningar måste uppfyllas
  • Varje ytterligare tjänst gör det svårare att upprätthålla en positiv upplevelse
  • Tjänsterna måste uppfylla kraven på säkerhet, efterlevnad och kostnadskontroll - oavsett leveransmodell

Minska friktionen vid användning av IT-tjänster: Hantering av tjänster

Idag måste användarna lära sig flera olika gränssnitt och processer för att begära IT-tjänster, vilket minskar användarnas tillfredsställelse med IT samtidigt som det ökar arbetsbelastningen på IT-personalen att hantera dessa förfrågningar och processer.

OpenText™ IT Service Management (ITSM) levererar personlig självbetjäning via ett enda modernt gränssnitt för både affärs- och IT-användare. Med automatiserade svar och virtuella agenter - som drivs av maskininlärning - får användarna snabbt de tjänster de behöver, vilket minimerar belastningen på IT-personalen. En sammanhängande strategi för servicehantering automatiserar alla viktiga processer och gör det möjligt för IT att kontinuerligt upptäcka hårdvara, programvara och tjänster, förstå deras inbördes beroenden och bättre informera om prioriteringar för förändringshantering. En modern verktygslåda gör det möjligt för IT att proaktivt bedöma risken för eller effekterna av förändringar och använda prediktiv analys för att styra pågående förbättringar.


Möta efterfrågan i takt med DevOps: Service Fulfillment

Affärsteamen kräver snabb resursförsörjning från alla hybridkällor. Om IT-avdelningen är långsam med att reagera används externa tjänster som standard, vilket begränsar IT-avdelningens insyn och sammanhang och minskar den finansiering som är tillgänglig för IT-avdelningen. Om inte IT-avdelningen satsar på en hybridkompatibel verktygslåda kommer det att bli svårt för IT-avdelningen att dra nytta av de kostnadseffektivitetsvinster som varje miljö erbjuder eller att erbjuda företagsanpassade hybridsystem.

Med en hybrid IT-hanteringsmetod för tjänsteuppfyllnad använder IT ett centralt resurskontrollsystem som styr utformningen, uppfyllandet och dag två-hanteringen av alla IT-miljöer, oavsett mål. Katalogförfrågningar automatiseras på ett flexibelt sätt baserat på val under driftsättningstiden - vilket gör att en strömlinjeformad uppsättning kataloger kan uppfylla ett brett spektrum av resursförfrågningar. En anpassningsbar uppsättning katalogerbjudanden möjliggör kostnadseffektiv leverans av tunade hybridsystem med hastigheter som "endast offentliga moln" - samtidigt som antalet katalogposter hålls hanterbart. En verktygslåda som är inriktad på tjänsteuppfyllnad gör det möjligt för användare att konsumera de bäst lämpade tjänsterna, vilket minskar cykeltiderna för tjänsteuppfyllnad. På så sätt optimerar IT sin användning av både publika och privata moln - vilket maximerar resursutnyttjandet och gör det möjligt att leverera i samma takt som verksamheten.


AIOps ger klarhet i problem och lösningar: Säkerställande av tjänster

I takt med att tjänster levereras via flera moln- och företagskanaler ökar komplexiteten i att fastställa grundorsaken till problem exponentiellt. Traditionella övervakningsverktyg klarar inte av att hantera den enorma och snabbt växande volymen av händelser - vilket leder till en dålig användarupplevelse och manuellt krävande felsökning.

Med en Hybrid IT Management-strategi för Service Assurance övergår IT till automatiserad, AI-baserad och affärsutfallsfokuserad hantering - som drivs av prediktiv analys och interaktiv visuell analys för att informera om varje åtgärd, samtidigt som data snabbt analyseras från alla källor, i alla format och i alla skalor.


Förnya IT:s styrningsroll tillsammans med verksamheten: Styrning av tjänster

Hybrid IT är den perfekta platsen för sårbarheter i infrastrukturen att gömma sig och för kostnader att växa i det fördolda. Med begränsad insyn i riskläget i flera olika moln och datacenter kämpar IT-avdelningen med att minska sårbarheterna och upprätthålla efterlevnaden. Utan en mer sammanhängande strategi för IT-styrning ökar sannolikheten för säkerhetsöverträdelser, misslyckade revisioner, böter, varumärkesskador, dataförlust, ransomware-attacker och okontrollerade molnkostnader.

Med en Hybrid IT Management-strategi för tjänstestyrning övervinner IT-avdelningen de nuvarande verktygsbegränsningarna för att tillhandahålla konsekvent konfiguration, patchning, säkerhetskopiering och kostnadsstyrning för både molnbaserade och lokala miljöer. Omfattande automatisering av styrningen minskar risken för säkerhetsöverträdelser och oplanerade utgifter samtidigt som IT kan samarbeta med verksamheten för att minska riskerna. Applikationssammanhängande OpenText™ Data Protector automatisering bevarar tillgängligheten för affärsapplikationer för att bättre skydda verksamheten i deras olika och distribuerade teknikmiljöer.


Hybrid IT-hantering kräver gemensam analys och automatisering

Med en hybrid IT-hanteringsbaserad metod för automatisering och orkestrering kan IT-avdelningen konsolidera och underhålla en enda uppsättning automatiseringsprocesser på masternivå och samtidigt utnyttja färdiga arbetsflödesbibliotek som kan anpassas och omedelbart tas i bruk. Dessa master-orkestreringsarbetsflöden kan styra andra hanteringsverktyg, konsumera och exekvera sina skript för att helt automatisera de allra flesta repetitiva IT-processer och åtgärder inom alla funktionsområden.

För att vara effektiva måste maskininlärning och analys kunna titta på mer än en liten dataset åt gången. För att detta ska bli verklighet måste en gemensam struktur för datalagring implementeras som sträcker sig bortom enskilda verktyg och som automatiskt anpassar all inkommande data för att maximera nyttan. Genom att använda en hybrid IT-hanteringsbaserad metod för analys och maskininlärning blir analys en central delad tjänst som är tillgänglig inom alla områden.


Slutsatser och rekommendationer

En hybrid IT-hanteringsmetod automatiserar viktiga funktionella områden inom IT-verksamheten samtidigt som den gör det möjligt för IT att behålla verktyg som för närvarande fungerar bra. En bred, heltäckande processautomatisering förbättrar svars- och leveranstiderna samtidigt som den stöder alla hybridmiljöer. Med den här metoden kan IT-avdelningen befria erfaren personal från verktygsövervakning, så att de kan koncentrera sig på aktiviteter med högre värde. Genom att använda en verktygslåda med hybridkapacitet kan IT bli mer servicedrivet och utnyttja gemensam analys och automatisering för att påskynda initiativ för affärsomvandling.

OpenText rekommenderar en Hybrid IT Management-strategi som det mest praktiska och rationella tillvägagångssättet för att förbättra IT:s förmåga att reagera och stödja affärsdynamiken i en multi-cloud och hybrid IT-värld.

Genom att använda dessa lösningar på ett holistiskt sätt kan IT-teamen använda en modell för leverans av uppkopplade tjänster som bygger på IT4IT och stöds av bästa praxis. Genom att använda denna hybridstrategi för IT-hantering internt har OpenText kunnat leverera en uppsättning verktyg för uppkopplade tjänster som kärnan i en modern mjukvarufabrik som har genererat betydande och mätbara fördelar.

Viktigast av allt är att införandet av en hybrid IT-hanteringsmetod inte kräver en enda, monolitisk implementeringsinsats utan fungerar bäst när man utvecklar och moderniserar automatiseringen av IT-processer inom alla funktionella IT-områden, på ett flexibelt, stegvis men samordnat sätt.

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

OpenText sidfot