Tekniska ämnen

Vad är Identity and Access Management?

Illustration av IT-artiklar med fokus på en bärbar dator

Översikt

Identity and Access Management (IAM) är ett system som gör det möjligt för organisationer att hantera digitala identiteter för sina anställda, kunder och andra intressenter. Det bidrar till att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till de resurser och system som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter eller få tillgång till vissa tjänster.

Gartner definierar IAM som "den disciplin som gör det möjligt för rätt personer att få tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt och av rätt skäl". 

IAM-system är en viktig del av en organisations säkerhets- och efterlevnadsstrategi, eftersom de hjälper till att skydda känslig information och system från obehörig åtkomst. De kan också hjälpa organisationer att effektivisera sin verksamhet, förbättra effektiviteten, uppfylla olika lagstadgade krav och mycket mer. 

Sammantaget är IAM ett viktigt verktyg för organisationer för att säkra sina tillgångar och se till att endast behöriga personer får tillgång till de resurser och system de behöver.

Frigör kraften i säker Identity and Access Management

På NetIQ Identity & Access Management tror vi på att "identitet driver säkerhet". Den bör vara central i ditt beslutsfattande. Vi täcker allt från upptäckt av privilegier via delegering av lägsta privilegier och valvslagring av referenser till förändringsövervakning och aktivitetsspårning. Nyckeln är identitet, som är avgörande för allt vi gör.

Kontakta oss

Identity and Access Management

Vilka är fördelarna med Identity and Access Management?

Förutom att minska risken för obehörig åtkomst och hantera digitala identiteter kan IAM-system också ge din organisation många fördelar, bland annat  

 • Förbättrad säkerhet: IAM-system hjälper till att minska risken för obehörig åtkomst till känsliga data och system genom att implementera starka autentiseringsmetoder och rollbaserade åtkomstkontroller.
 • Ökad effektivitet: IAM-system kan automatisera många av de uppgifter som är relaterade till identitetshantering för anställda, självbetjäning med lösenord, uppfylla efterlevnadskrav, automatisera rapportering och upptäcka hot, vilket kan spara tid och minska arbetsbelastningen för IT-personalen.
 • Större flexibilitet: Med ett IAM-system på plats kan organisationer lättare lägga till och ta bort användare samt justera deras åtkomstbehörigheter, vilket kan hjälpa dem att reagera snabbare på förändrade affärsbehov.
 • Förbättrad användarupplevelse: Genom att förenkla åtkomsten till alla nödvändiga system och resurser med hjälp av en enda uppsättning inloggningsuppgifter blir det lättare för användarna att utföra sina uppgifter.
 • Bättre dataskydd: IAM-system kan hjälpa organisationer att skydda personliga och finansiella data genom att implementera starka åtkomstkontroller och säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till känslig information.

Hur kan IAM förbättra efterlevnaden av lagar och regler?

Identity and Access Management (IAM) möjliggör förbättrad efterlevnad. Många förordningar och branschstandarder, t.ex. General Data Protection Regulation (GDPR) och Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), kräver att organisationer implementerar robusta IAM-system. Genom att implementera IAM kan organisationer lättare uppfylla dessa krav.

Hur fungerar Identity and Access Management ?

Ramverket Identity and Access Management (IAM) innehåller en mängd olika policyer, procedurer och tekniker som är unika för en organisation för att hjälpa till att hantera identiteter och åtkomsttjänster.

Detta kan inkludera en medarbetares livscykel. När en nyanställd läggs till i ett system skapas till exempel en ny digital identitet och det automatiska systemet begär information som namn, kontaktuppgifter, arbetsroll med mera. Eftersom relationen börjar med den anställde och organisationen, så gör även IAM:s Full Identity Lifecycle Management-process det: 

 • Relationen inleds (provisionering): När en anställds identitet har autentiserats avgör IAM-systemet vilka resurser och system som den anställde har behörighet att komma åt baserat på dennes arbetsuppgifter och ansvarsområden. Systemet beviljar sedan den anställde lämpliga åtkomstbehörigheter.
 • Nytt användarnamn och lösenord (autentisering): När en anställd försöker få åtkomst till ett system eller en resurs verifierar IAM-systemet den anställdes identitet. Detta görs vanligtvis genom en inloggningsprocess som innebär att den anställde anger sina inloggningsuppgifter, t.ex. ett användarnamn och ett lösenord. Starka autentiseringsmetoder, t.ex. multifaktorautentisering (MFA), kan användas för att ge ytterligare ett säkerhetslager.
 • Åtkomsthantering (auktorisation och behörigheter): IAM-systemet övervakar kontinuerligt de anställdas åtkomst för att säkerställa att de endast har tillgång till de resurser och system som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Om den anställdes roll eller ansvar förändras kommer IAM-systemet att uppdatera deras åtkomstbehörigheter i enlighet med detta.
 • Relationen upphör (deprovisioning): När en anställd lämnar organisationen eller inte längre behöver tillgång till vissa resurser, återkallar IAM-systemet deras åtkomstbehörigheter och inaktiverar deras digitala identitet.

Genom att implementera ett IAM-system och följa fastställda policyer kan organisationer minska risken för mänskliga fel och effektivisera sin verksamhet för att förbättra effektiviteten. IAM-system kan automatisera uppgifter som onboarding och offboarding av anställda, vilket kan bidra till att minska arbetsbelastningen för IT-personalen. Genom att utnyttja de många möjligheterna med IAM-system kan organisationer bättre hantera sina digitala identiteter och tillgång till resurser, vilket leder till ökad effektivitet och minskad risk.

Hur tillämpas IAM på personal- och kundidentiteter?

Identitet för medarbetare
Genom att använda IAM för att hantera medarbetarnas identiteter kan medarbetarna arbeta effektivt och var de än befinner sig. Du kan kontrollera förtroendenivån genom kontinuerlig riskutvärdering under hela användarsessionen, från början till slut.

Kundidentitet
CIAM (Customer (or consumer/citizen) identity and access management) fokuserar på att hantera och kontrollera externa parters (kunders) tillgång till ett företags applikationer och digitala tjänster. CIAM möjliggör en säker och sömlös användarupplevelse. Vi rekommenderar att du använder en plattform som erbjuder ändamålsbaserade kontroller för kunder som använder dina tjänster och resurser.

Hur kan IAM bidra till att uppnå noll förtroende?

Zero trust och IAM går hand i hand när det gäller att skydda din organisations system och data från potentiella hot. Vad är nollförtroende? Zero trust är en säkerhetsmodell som utgår från att alla användare och enheter är opålitliga tills motsatsen bevisats, och IAM är det system som hjälper dig att hantera dessa digitala identiteter på ett säkert sätt. Genom att inkludera IAM i din nollförtroendestrategi skyddar du din organisation från potentiella hot och förbättrar din övergripande säkerhetsposition.

Identity and Access Management (IAM) är grunden för att uppnå en säkerhetsmodell med nolltolerans. NetIQIAM:s syfte är att hjälpa organisationer att skydda känslig information genom att automatisera privilegier och åtkomstkontroller för att säkerställa lämplig åtkomst till applikationer, data och resurser. Med andra ord hjälper vi våra kunder att implementera IAM-system som hjälper dem att uppnå nollförtroende.

Vilka är de viktigaste komponenterna i Identity and Access Management?

En omfattande IAM-plattform kan ge säker åtkomst, effektiv styrning, skalbar automatisering, användbar analys och insikt över alla dina moln-, mobil- och dataplattformar. Core funktioner inkluderar:  

ADAPTIV ÅTKOMST

 • Auktorisering av användare
 • Åtkomstkontroll
 • Hantering av åtkomst
 • Enkel inloggning
 • Federation
 • Riskbaserad autentisering
 • API-hantering
 • API-säkerhet
 • Privilegierad åtkomst
 • Bastion Server
 • Hantering av referenser
 • Multi-faktor autentisering
 • Säker fjärråtkomst
 • Biometri

REGLERING

 • Styrning av åtkomst
 • Rollbaserad åtkomstkontroll
 • Attributbaserad åtkomstkontroll
 • Minst privilegierad åtkomst
 • Data Access Governance
 • Riskreducering
 • Förebyggande av dataintrång
 • Policyhantering

AUTOMATION

 • Tillhandahållande av användare
 • Identitetshantering
 • Hantering av identitetslivscykeln
 • Automatiserad provisionering

ANALYS & INSIKTER

 • Oövervakad maskininlärning
 • Identitetsanalys
 • Analys av affärspåverkan
 • Beteendeanalys
 • Påverkan på verksamheten
 • Insikt i efterlevnad 

Vad är NetIQ IAM-plattformen?

NetIQ Identity and Access Management (IAM)-plattformen erbjuder en omfattande uppsättning IAM-tjänster för både medarbetar- och kundidentiteter. Med sitt breda utbud av identitets- och åtkomsttjänster kan :s IAM-plattform hjälpa organisationer att hantera alla sina digitala identiteter och säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till de resurser och system som de behöver. NetIQ 

NetIQIAM-plattformen omfattar följande: Identity Governance och administration, åtkomsthantering, hantering av privilegierad åtkomst och policyorkestrering. Tillsammans ger dessa komponenter en heltäckande IAM-plattform som erbjuder säker åtkomst och styrning över alla plattformar.

Identity Governance och administration (IGA) 

Identity Governance and Administration gör det möjligt för kunderna att hantera identitet och åtkomst på ett holistiskt sätt och få de insikter de behöver för att hantera datasäkerhet och affärsverksamhet, få insikt i hur resurser används och tillhandahålla information till verksamheten för att hjälpa till att fatta välgrundade beslut som påverkar säkerhet, efterlevnad samt IT- och affärsstyrning.

 • Identity Manager är en komplett lösning för att kontrollera vem som har tillgång till vad i dina kunders företag - både innanför brandväggen och i molnet. Det gör det möjligt för kunderna att tillhandahålla säker och bekväm åtkomst till kritisk information för affärsanvändare samtidigt som de uppfyller kraven på efterlevnad.
 • Identity Governance är en heltäckande lösning för identitetsstyrning som ger ett affärsvänligt gränssnitt som bygger på en gemensam styrmodell som omfattar alla dina kunders affärsprocesser som rör identitet, åtkomst och certifiering.
 • Data Access Governance (DAG) - Få insikt i data genom rapporter och analys av Microsofts nätverk och 356 lagrade data i dina ostrukturerade data och arkiv. Inför sedan policyer för att skydda dem från obehörig åtkomst.

Hantering av åtkomst

NetIQ Access Manager ger användaren single sign-on och säker åtkomst till intranät och molnbaserade applikationer oavsett var användaren befinner sig: på kontoret, på distans, på resande fot eller för konsumenter, från vilken enhet de än använder.

 • Access Manager gör det möjligt för organisationer att integrera såväl moderna som äldre webbaserade applikationer. Förutom att tillhandahålla flera federationsalternativ möjliggör den också single sign-on-åtkomst för applikationer via dess GUI utan att behöva modifiera applikationer eller skriva komplex kod.
 • Advanced Authentication gör att du kan centralisera din autentisering till ett enda ramverk där du kan hantera dem med en enda policykonsol, vilket minskar kostnaderna och ökar säkerheten.

Hantering av privilegierad åtkomst (PAM)

NetIQPrivileged Access Management-systemet centraliserar hanteringen av förhöjda behörigheter med hjälp av flexibla, policybaserade metoder som upprätthåller åtkomst med lägsta möjliga behörighet och upprätthåller konsekventa policyer och kontroller för privilegierad åtkomst.

 • Privileged Account Manager är en centraliserad och säker lösning som enkelt kan integreras i din organisations IT-miljö. Hantera och spåra alla dina privilegierade konton i hela ditt IT-landskap, inklusive lokala miljöer, moln- och hybridmiljöer.

Orchestrering av policyer 

NetIQ's Policy Orchestration är processen för att distribuera säkerhetspolicyer över alla dataöar som molnbaserad Linux, SaaS-applikationer, Azure AD, datacenter, Office 365, mobila enheter etc.

 • Universal Policy Administrator gör det möjligt för IT-administratörer att bygga och distribuera säkerhets- och konfigurationspolicyer och kontroller från en enda konsol med hjälp av en modern, molnbaserad lösning. UPA:s delegering av lägsta privilegium för policyadministration för Windows, Mac, Linux, oavsett enhetens plats, till exempel lokalt eller inom de bästa molnleverantörerna (Azure, Google AWS, etc.) UPA:s omfattande och konsoliderade revision ger efterlevnadsteam och revisorer bevis genom processer och rapporter. 
 • AD Bridge utökar vanliga och välkända hanteringsprocesser från Active Directory till icke-Windows-resurser som Linux och UNIX. Skapa säkerhets- och konfigurationspolicyer för hantering på plats och i molnet. Det hjälper till att bryta policysilon mellan Windows- och Linux-administration och tillhandahåller godkännandeprocessen på flera nivåer för alla policyändringar. 
 • Change Guardian ger möjlighet att övervaka åtkomst till kritiska filer och data, identifierar ändringar i viktiga filsystem genom filintegritetsövervakning och levererar omfattande ändringsrapportering för att visa efterlevnad för revisorer. 

Directory Resource Administrator täpper till de inbyggda administratörsluckorna för Active Directory, Azure AD, Exchange och Office 365 med en delegerad behörighetsmodell och utökar funktionerna till Line of Business-administratörer. DRA verkställer katalogpolicyer lokalt eller i molnet och erbjuder detaljerad rapportering av resurser i heterogena miljöer.

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

OpenText sidfot